Hoe komt het schooladvies tot stand?

In groep 8 krijgen kinderen een schooladvies. Op sommige scholen wordt er in groep 7 al een (voorlopig) schooladvies gegeven. Dat schooladvies gaat over het vervolgonderwijs. Het niveau waarop een leerling instapt is afhankelijk van de visie van de basisschool.

Hoe komt zo’n schooladvies nu precies tot stand?

 

Factoren voor het schooladvies

Een aantal factoren speelt direct mee bij het vaststellen van een schooladvies. Hieronder sommen we ze kort voor je op:

  • De werkhouding van een kind
  • De toetsscores op Cito-toetsen (het leerlingvolgsysteem)
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
  • De scores op methodetoetsen

Deze vier factoren zijn vaak erg bepalend. Aan de werkhouding kunnen leerkrachten bepalen of een kind zijn huiswerk zal maken (zoals op de havo en het vwo verwacht wordt), zich in zal blijven zetten en met tegenslagen om kan gaan. De toetsscores volgens de Cito-toetsen van het LVS zijn erg belangrijk, omdat die een feitelijke weergave vormen van het niveau van een kind. Met name de toetsen vanaf groep 5 worden bij het advies betrokken.

Ook sociaal-emotioneel wordt naar een kind gekeken. Zal een kind zich redden in een bepaalde klas?

Tot slot wordt gekeken naar de scores op methodetoetsen voor onder meer rekenen en begrijpend lezen. Die geven aan hoe een leerling scoort op de korte termijn, dus net nadat de lesstof behandeld is.

 

Wie stellen het schooladvies vast?

Het is niet zo dat alleen de leerkracht in groep 8 het schooladvies bepaalt. Op veel scholen zijn zowel de directeur als de intern begeleider bij het formuleren van het schooladvies betrokken. Ook wordt de leerkracht van groep 7 er vaak bijgehaald. In sommige gevallen wordt het schooladvies door een heel team besproken, bijvoorbeeld als het moeilijk is om tot een besluit te komen.

Wel geldt dat het schooladvies bindend is. Als ouders kun je het er niet mee eens zijn, maar het advies kan door ouders niet worden veranderd.

 

Verschillen in het schooladvies

Scholen kunnen onderling verschillen in hun advies. Zo weegt de ene school de Cito-toetsen zwaarder mee dan de andere school, wordt soms niet gekeken naar het sociaal-emotionele aspect en zijn er ook scholen die de methodetoetsen buiten beschouwing laten. Op een enkele school worden ouders van tevoren gehoord in hun wensen met betrekking op het vervolgonderwijs. Ook zijn er scholen die op rapportgesprekken in groep 6 en 7 al een voorzichtige indicatie geven voor de verwachte uitstroom.

 

Doorslaggevend

Het schooladvies van de basisschool wordt door de middelbare school aangenomen en verwerkt. De middelbare school vertrouwt hierbij op de basisschool, omdat die de voorgaande 8 jaren de ontwikkeling van een kind van dichtbij heeft gezien.

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen dit kenbaar maken. Het advies wordt daar echter niet door aangepast. Er kan wel met de basisschool worden afgesproken dat een heroverweging plaatsvindt als de Eindtoets (van bijvoorbeeld Cito, IEP of Route 8) hoger wordt gescoord dan het huidige advies. Dit gebeurt in zo’n 6 tot 10% van de gevallen.